Inici del Contingut

Accés i admissió

Perfil de l'estudiant

Les persones interessades en aquest màster poden provenir d’un ampli conjunt d’especialitats: 

  • Titulació de grau en Dret o Criminologia, llicenciatura en Dret o Criminologia o diplomatura en Criminologia.
  • Titulació d’altres graus que integren la branca de les ciències socials –com ara el grau en Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques– relacionats encara que sigui tangencialment amb l’estudi del sistema de justícia penal.
  • Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal en l’àmbit de les professions jurídiques o personal penitenciari, judicial, policial o d’equips o centres de menors o d’execució.

Amb la finalitat de garantir un nivell bàsic de coneixements de les matèries troncals del mòdul I, als graduats que no tinguin el títol en Dret o Criminologia se’ls podrà fer una prova d’accés. Amb això es pretén garantir l’existència d’un nivell mínim de coneixement de matèries bàsiques del màster, sobre les quals s’aprofundirà, sigui perquè aquest nivell s’hagi demostrat que s’ha aconseguit mitjançant el grau d’accés –graus en Dret o Criminologia–, sigui superant una prova de nivell, quan aquests coneixements mínims no constitueixin el contingut essencial d’altres possibles graus de procedència –Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques, entre d’altres.

Requisits d'admissió - Vies d'accés

Abans d'iniciar la preinscripció, comproveu que compliu els requisits d'admissió al programa de màster en el qual teniu interés i consulteu els documents necessaris per fer la preinscripció.

 

D'acord amb el que estableix la Normativa acadèmica dels estudis universitaris oficials de graus i màsters de la UdL, les vies d'accés són:

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 1393/2007
ViesObservacions
1) Títol universitari oficial espanyol (llicenciatures, enginyeries, arquitectures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques i graus)  
2) Títol universitari estranger homologat - La gestió correspon al Ministeri
3) Titulació no homologada però amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l'accés als estudis de postgrau - La persona interessada haurà de presentar un document emès per la universitat d'obtenció del títol d'accés, o per l'autoritat competent d'aquell país, que acrediti que aquest títol permet accedir als estudis de postgrau.

- La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El/la coordinador/a del màster i l'òrgan responsable del POP hauran de comprovar aquests requisits abans d'admetre els estudiants amb titulació no homologada.

Criteris de selecció

Per accedir al màster és necessari haver cursat els estudis universitaris que habiliten per a la matriculació en el màster, és a dir, Dret, Criminologia, Sociologia, Psicologia o Ciències Polítiques, així com altres estudis de grau en l'àmbit de les ciències socials que guarden relació amb el sistema de justícia penal. Són necessaris coneixements, si més no bàsics, d'algunes de les matèries integrants del màster.

Es prioritzaran les sol·licituds de l'alumnat provinent de Dret o Criminologia. En cas d'haver-hi més sol·licituds que places, es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient de l'alumne que consta al certificat acadèmic oficial de la titulació que dóna accés als estudis de màster.