Inici del Contingut

Formació prèvia acreditada

En el supòsit que l’estudiantat vulgui sol·licitar el reconeixement de crèdits ho ha de fer constar en l’apartat corresponent de la sol·licitud de preinscripció i haurà de presentar a més de la documentació necessaria per a la realització de la matrícula:

  • El pla d’estudis o quadre de matèries expedit o publicat pel centre corresponent.
  • Els documents que acreditin les competències assolides, els continguts formatius realitzats o bé el programa de les assignatures aprovades.
  • El certificat acadèmic oficial en què es detallin les qualificacions obtingudes, i en el cas d’expedients acadèmics expedits a l’estranger, l’escala numèrica d’aquestes qualificacions. Si els estudis s’han cursat a la Universitat de Lleida no caldrà presentar aquest document, ja que la secretaria del centre adjuntarà a la sol·licitud la còpia autenticada de l’expedient acadèmic corresponent.

Es podran reconèixer els següents crèdits d'acord amb el quadre de convalidacions.